Súkromné školy

História Súkromných škôl

Súkromné gymnázium

Súkromné gymnázium v Lučenci bolo zaradené do siete stredných škôl 1. 9. 1994 a 5. 9. 1994 bolo otvorené ako nový alternatívny typ školy so zameraním na cudzie jazyky. Zriaďovateľmi školy boli Ing. František Becher a Ing. Ladislav Csobonyei, neskôr už len Ing. František Becher.

Začiatky Súkromného gymnázia boli v budove Súkromnej materskej školy v Opatovej. V školskom roku 1994/95 mala škola 31 žiakov a prvými internými zamestnancami školy boli riaditeľ Mgr. Viliam Linduška, PhDr. Natália Lackovičová ako triedna učiteľka prvej triedy štvorročného gymnaziálneho štúdia a Jaroslav Feranec ako triedny učiteľ prímy osemročného gymnaziálneho štúdia. V auguste 1996 sa škola presťahovala na Fándlyho ulicu č. 3.

V roku 1997/98 sa stal riaditeľom školy Mgr. Stanislav Spišiak a zástupkyňou riaditeľa Emília Blahútová. Škola mala v tomto roku už 9 tried a rozšírila svoje zameranie aj na intelektovo nadaných žiakov ako žiakov so ŠVVP (so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), ktorí boli individuálne integrovaní v bežnej triede. Škola sa vyprofilovala na modernú, konkurencieschopnú inštitúciu, ktorá pripravuje každoročne komplexných a cieľavedomých absolventov so širokým uplatnením.

27.12.2007 náhle zomrel zriaďovateľ školy Ing. F. Becher a novým zriaďovateľom sa stal Branislav Becher.

V školskom roku 2008/09 sa stal riaditeľom gymnázia RNDr. Vladimír Fekiač. V roku 2010 začal RNDr. Vladimír Fekiač pôsobiť ako manažér školy.

Školský rok 2008/2009 bol posledným rokom pôsobenia školy na starej adrese, pretože koncom apríla 2009 prebehlo sťahovanie školy do nových priestorov na Gemerskej ceste č.1 v Opatovej. Bol to ďalší posun vpred, nakoľko predchádzajúca budova už kapacitne nepostačovala, pretože popri Súkromnom gymnáziu v jednej budove pôsobila aj Súkromná umelecká škola a Súkromná základná škola pod vedením jedného zriaďovateľa a manažéra.

V školskom roku 2010/11 sa stal riaditeľom školy Mgr. Gabriel Pál, od školského roku 2014/15 bol riaditeľom Mgr. Radoslav Čičmanec a v školských rokoch  2016/17 a 2017/18 bola riaditeľkou Mgr. Terézia Bahledová, PhD. Súčasnou riaditeľkou gymnázia je Ing. Katarína Molnárová. 

Od roku 2014 je manažérom školy Ing. Peter Kolbányi.

Študenti Súkromného gymnázia sa každoročne prezentujú na predmetových olympiádach, vedomostných či rôznych športových súťažiach na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. Prezentujú sa vynikajúcimi výsledkami v prácach SOČ (stredoškolskej odbornej činnosti), participujú v projektoch na medzinárodnej úrovni. Zúčastňujú sa exkurzií doma aj v zahraničí, niektorí absolvujú zahraničné študijné pobyty. Svoju fyzickú zdatnosť preverujú na plaveckých, lyžiarskych, kurzoch ochrany života a zdravia. Navštevujú kultúrne podujatia, podieľajú sa na príprave spoločenských akcií organizovaných školou , ako sú imatrikulácia, stužková, ples súkromných škôl, venček či záverečná záhradná slávnosť.

Od roku 2014 sa v škole udialo mnoho nových vecí – vybudovalo sa nové prírodné futbalové ihrisko, v budove sa zriadilo detašované pracovisko Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, sídli tu školská knižnica a nové chemické, biologické a fyzikálne laboratóriá. V lete 2018 sme vybudovali kvalitný kruhový objazd a parkoviská a tým sa nám podarilo zorganizovať bezproblémovú dopravu v areáli školy, čím sme zvýšili bezpečnosť našich žiakov a komfort našich rodičov. Od leta 2019 sa začal proces postupnej rekonštrukcie a modernizácie tried, vybudovala sa moderná jazyková učebňa a učebňa informatiky…

Moderné vyučovanie a úspešné uplatnenie sa absolventov gymnázia – to sú ciele všetkých pedagógov pôsobiacich na škole. Dôkazom ich vysoko odbornej pedagogickej práce je vysoké percento absolventov prijatých na vysoké školy na Slovensku aj v zahraničí, ako aj ich uplatnenie v praxi na významných pracovných pozíciách.

Cieľom gymnázia je neustále zvyšovať kvalitu vyučovania s ohľadom na individuálne potreby žiaka, rozvíjať zručnosti žiakov, ako aj formovať osobnosť úspešného žiaka.

Súkromná základná škola

bola zaradená do siete základných škôl v školskom roku  2006/2007. Je to  neplnoorganizovaná škola rodinného typu, ktorá ponúka:

 • kvalitné vzdelávanie
 • individuálny a diferencovaný prístup ku žiakom
 • esteticky upravené triedy s moderným vybavením
 • jedinečnú rodinnú atmosféru
 • anglický jazyk od 1. ročníka
 • vyučovanie s anglickým lektorom
 • prepojenie anglického jazyka s iným predmetom od 3. ročníka (metóda CLIL)
 • druhý cudzí jazyk od 4. ročníka (na výber nemecký a ruský jazyk)
 • logopedickú starostlivosť
 • prípravu žiakov na štúdium na osemročnom gymnáziu
 • rozmanitú činnosť v školskom klube detí počas celého roka
 • nespájanie oddelení v školskom klube detí, t. j. každá trieda má svojho vychovávateľa
 • krúžkovú činnosť rôzneho zamerania
 • možnosť navštevovania Súkromnej základnej umeleckej školy v tej istej budove (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor)
 • nezabudnuteľné zážitky zo školských akcií, výletov, exkurzií, plaveckého výcviku, školy v prírode

Súčasťou školy je školský klub detí s dennou prevádzkou od 6:30 h do 17:00 h.  V školskom klube detí má každá trieda svojho vychovávateľa.  Súčasťou školy sú aj školské rovnošaty.

Žiaci navštevujúci Súkromnú základnú školu sú úspešní v recitačných, matematických, výtvarných či iných súťažiach. V recitačných súťažiach obsadzujeme prvé miesta v celoslovenských kolách.

Výborné výsledky dosahuje škola v celoslovenskom meraní vedomostí žiakov 5. ročníka základných škôl v predmetoch slovenský jazyk a matematika, známom pod názvom T5 alebo monitor. Žiaci Súkromnej základnej školy každoročne dosahujú v priemere o 16% lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer. Žiaci 5. ročníka sú intenzívne pripravovaní na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na osemročné gymnáziá.

Pre vysoký záujem zo strany rodičov sa od školského roku 2017/2018 otvárajú 1.ročníky s dvomi paralelnými triedami. V júli a v auguste 2019 bola úspešne dovŕšená kompletná rekonštrukcia všetkých tried Súkromnej základnej školy.

Od 1.8.2017 je riaditeľkou Súkromnej základnej školy PaedDr. Mária Pálešová.

Súkromná základná umelecká škola

vznikla 15.3.2004. Zriaďovateľom bol Ing. František Becher a prvým vyučovacím dňom bol 1. september 2004. V tomto školskom roku mala škola 79 žiakov, ktorí navštevovali tri odbory: hudobný, výtvarný a literárno-dramatický. Jej prvotným cieľom bolo poskytovať ďalšie služby žiakom Súkromného gymnázia, umožniť efektívne využívanie voľného času stredoškolskej mládeže a  získať umelecké vzdelanie deťom z Lučenca a z blízkeho okolia.

Od roku 2008 sa SZUŠ stala školou s právnou subjektivitou, zriaďovateľom sa stal p.Branislav Becher a na pozícii riaditeľky začala pôsobiť p. Denisa Kertésová. Ponuka študijných odborov bola neskôr rozšírená o tanečný odbor, čím sa škola stala plnoorganizovanou.

Škola okrem svojho sídla na Gemerskej ceste č.1 v Lučenci aktuálne pôsobí aj prostredníctvom svojich troch elokovaných pracovísk v Haliči, v Cinobani a v Lovinobani. Od septembra 2019 bolo vzdelávanie na elokovanom pracovisku v Lovinobani rozšírené o tanečný odbor.

Napriek relatívne krátkej existencii školy zaznamenávajú v posledných rokoch tanečný a výtvarný odbor významné regionálne, celoslovenské aj medzinárodné úspechy. Škola organizuje prestížnu medzinárodnú výtvarnú súťaž Ríša fantázie.   Aktuálne záujem o štúdium v týchto odboroch  vysoko presahuje priestorové aj personálne možnosti školy, čo je jedným z predpokladov permanentného zvyšovania jej kvalitatívnej úrovne.

Trvalým cieľom Súkromnej základnej umeleckej školy je podieľať sa na rozvoji estetického cítenia žiakov prostredníctvom umeleckých činností, preferovať vo vyučovaní systém tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania, vytvárať hudobné telesá za účelom možnosti spoločného muzicírovania, pestovať u žiakov a rodičov vnútornú potrebu zúčastňovať sa na kultúrnom dianí v meste a vyhľadávať talenty v materských a základných školách.